halas.m@railtrains.sk
37115_135184719867486_6348178_n.jpg
Kozárovce-Zlaté Moravce-Lužianky-Zbehy-Leopoldov
Trať je dôležitá z toho hľadiska, že spája hlavné železničné koridory vedúce Považím a Pohroním. Jej dĺžka je podľa kilometrovníka GVD 2004/05 rovná 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi stredne dlhé trate. Môzeme ju rozdeliť do troch úsekov: Leopoldov - Lužianky, Lužianky - Zl.Moravce a Zl.-Moravce - Kozárovce. Trať je jednokoľajná, bez elektrickej trakcie. Začína v stanici Leopoldov a prechádza jej piešťanským zhlavím, odkiaľ sa stáča na východ. Pri okraji mesta sa nachádza zastávka Leopoldov a odpája sa krátka vlečka do objektu pevnosti - súčasnej väznice. Na druhú stranu rieky Váh prebieha cez masívny oceľový most. Nasledujú stanice Hlohovec, Kľačany, Rišňovce a Alekšince. Na tejto časti trate sa v poslednej dobe konalo množstvo odstávok za účelom údržby žel.zvršku. V Alekšinciach prechádza cez dve priecestia, stáča sa v smere andačského údolia a pokračuje po násype okolo rybníkov. Zastávka Andač, zasadená medzi rovnomennú obec a majer Tŕnie, je prostá plechová búda podobná zast.SAD. V Zbehoch sa odpája lokálna trať č.142 do Radošiny, tohto času mimo prevádzky (okrem nákladnej dopravy) a prepoj do Jelšoviec, využívaný tromi pármi rýchlikov do Prievidze. Mimo toho je tu sídlo tunelového obvodu. Názov Zbehy niesla predtým súčasná stanica Lužianky, železničné objekty Zbehy-obec a Zbehy boli postavené až po vojne. Tento prvý úsek trate bol do prevádzky uvedený roku 1898. Ten novší, vybiehajúci z nitrianskeho zhlavia stanice Lužianky, sprevádzkovali pre potreby ČSD roku 1938. Jeho význam stúpol za Slovenského štátu, keď na trase Bratislava - Zvolen nahradil vtedy v Maďarsku ležiacu trať Šurany - Levice. Táto časť trate prechádza rovinatým územím, avšak s množstvom zosuvov, čo si vyžiadalo stavbu niekoľkých prierezov a dvoch väčších viaduktov - podhoranského a sľažianskeho. Architektúra staníc Drážovce, Podhorany pri Lužiankach, Žirany, Jelenec, Ladice a Sľažany je rovnaká ako pri iných žel.objektoch na tratiach postavených v tom období. V minulosti existovala aj zastávka Choča, tá však bola zrušená dlho pred ukončením osobnej dopravy na trase Lužianky - Kozárovce (2.februára 2003). V Zl.Moravciach sa naša trať križuje s traťou č.151, Úľany nad Žitavou - Topoľčianky. Nachádza sa tu aj malé rušňové depo. Kedysi tu stáli rýchliky, dnes tu prídu ledva tie štyri páry motorákov z juhu. Ďalej pokračujeme okruhom okolo mesta; na tretej časti trate, ktorá bola dostavaná roku 1912, je ešte päť objektov - zast.Zl.Moravce-závody, Zl.Moravce-Prílepy, Volkovce (pristavaná roku 1966), výhybňa Slánsky dvor a Kozárovce zastávka. Trať končí v rýchlikovej stanici Kozárovce (na trati č.150, N.Zámky - Zvolen), kde sa zákrutou pripája z juhu, na levické zhlavie.
Kozárovce žst.

Kozárovce žst.

Volkovce žst.

Volkovce žst.

ZM-Prílepy

ZM-Prílepy

žst.
Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

žst.
Sľažany žst.

Sľažany žst.

Ladice

Ladice

zástavka
Jelenec žst.

Jelenec žst.

Žirany žst.

Žirany žst.

Podhorany

Podhorany

pri Lužiankách žst.
Drážovce žst.

Drážovce žst.

Lužianky

Lužianky

žst.
Dlho očakávané riešenie čo bude daľej s časťou tekovskej trate Zlaté Moravce-Lužianky,Vám prinášame z vyjadrenia ŽSR na otázku kde a kedy???
Dátum: 01.03.2011 Vyjadrenie pre: všeobecne Železničná trať Lužianky- Zlaté Moravce Chcel by som sa opýtať, či Železnice Slovenskej republiky plánujú opraviť zosuvmi poškodené úseky trate 141 v úseku Lužianky - Zlaté Moravce a či sa s traťou dobudúcna počíta ako s prevádzkovanou. V ND pláne vlakotvorby ZSSKC sa uvádza Mn vlak 87321 / 83720 Lužianky-Žirany-Jelenec a späť, a na základe toho, že bol v pláne uvedený aspoň pp-podľa potreby, si myslím že sa s opravou trate počíta. Robia sa aktuálne nejaké práce súvisiace s obnovou prevádzky? Počul som o prieskumných vrtoch. Dňa 30.7.2010 došlo po lokálnej prietrži a prívalových zrážkach k porušeniu stability zemného telesa v násype v km 10,620 – 10,650 na trati Zlaté Moravce – Lužianky. Na uvedenom úseku trate došlo k zosunutiu pravého násypového svahu. Šmyková plocha začína cca 1,40 m od osi koľaje (za hlavami podvalov) a v tomto mieste došlo k poklesu zeminy telesa o cca 1,7 m, dĺžka telesa porušeného zosunom je 30 m (viď fotodokumentácia). GPK nebola pri zosune narušená. Teleso v danom úseku je v násype o výške cca 13 m. Po zistení poruchy ŽSR okamžite vylúčil trať z prevádzky. Pri obhliadke bolo zistené, že pravdepodobnou príčinou zosunu časti telesa je kombinácia viacerých faktorov, najmä nepriaznivý vodný režim v zemine (permanentne zamokrená ílovitá zemina v jadre násypu vplyvom vztlakových podzemných vôd a tým nepriaznivé ovplyvnenie pomeru síl v telese pri prenose zaťaženia), nevhodný sklon násypových svahov (odhad max. 1 : 1,75 – vzhľadom na zeminu použitú pri stavbe telesa mal byť zvolený miernejší sklon resp. malo byť použité odstupňovanie min. dvoch sklonov, čo zrejme v súvislosti s väčším záberom pozemkov nebolo priechodné. Obhliadkou nebolo zistené zatláčanie telesa do podložia, čo však nevylučuje, že aj tento faktor zohral čiastočnú úlohu pri vzniku poruchy stability telesa. Na základe zistených skutočností bola komisiou navrhnutá sanácia telesa v nasledovnom rozsahu: • Vybudovanie zaťažovacej lavice pri päte násypu šírky 13,0 m a výšky max. 5,0 m • Rozobratie násypu v dĺžke 40 m (od km 10,614 do km 10,654) vrátane znesenia koľajového roštu, vybudovania svahových stupňov až do úrovne pláne železničného spodku s následným dosypaním telesa do profilu minimálne polopriepustnou zeminou (nekontaminovaný výzisk z čistenia ŠL, „odpadový“ materiál z lomu prírodného kameňa a pod.) s tým, že sklon novobudovaného svahu bude 1 : 2,25 • Vybudovanie zemnej priekopy za pätou zaťažovacej lavice (nahradenie existujúcej priekopy pod porušeným svahom, ktorá bude zasypaná zaťažovacou lavicou) • Pred začiatkom realizácie sanačných prác by bolo vhodné vykonať jednoduchý IG prieskum so zameraním na určenie modulov pretvorenia v telese a v podloží násypu (penetračné skúšky) ako aj jadrový vrt na určenie zloženia zemín v telese a v podloží telesa. Po vyhodnotení tohto prieskumu by v prípade potreby boli navrhnuté stabilizačné opatrenia eliminujúce pokles podložia pod telesom násypu (napr. vápenno – cementové resp. štrkopieskové pilóty na zvýšenie únosnosti podložia). V súčasnosti nie je v možnostiach ŽSR realizovať sanačné práce formou "údržby" v tak veľkom rozsahu (nedostatok vhodnej mechanizácie a veľký rozsah prác – investičná akcia) a navrhujú sanáciu násypu zadať na realizáciu externému prostrediu. Realizácia sanácie a sprevádzkovanie trate bolo požadované na zaradenie do plánu investičných stavieb na rok 2011. Pre značne obmedzené finančné prostriedky sa stavba do plánu investícii nedostala. Do budúcnosti sa samozrejme počíta s prevádzkou na tejto trati. V súčasnej dobe sa na sanácii zosuvu nevykonávajú žiadne práce pre nemožný prístup (je potrebné vybudovať spevnenú prístupovú komunikáciu k päte zosuvu po cudzích pozemkoch - polia, v dĺžke cca 250 m).
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "7556"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
Tak asi tento rok sa 141 nepohne,ved nič iné sa ani nedalo očakávať od pravicovej vlády,že bude škrtiť peniaze,že ľudia prídu o zamestnanie.
Hlavná vec že páni majú vysoké platy,drahé autá, Vily,chodia na drahé dovolenky a chudoba nech sa sama o seba postará.
Veď ty starý ľudia sa musia aj v hrobe otáčať od toho čo tu dnešná doba po sebe zanecháva,načo sa stavala štreka,keď umožňujete aby sa kamióny preháňali po cestách,darmo zastavujete policajti cestných pirátov a zoberiete im vodičáky(keď aj tak na druhý deň im známy vybaví späť).
Sme proste na slovensku kde národ mlčí a nič proti tomu nerobí.
zobudťme sa už konečne všetci,lebo za pár rokov tu po železnici nezostane nič a deťom budeme rozprávať o vlakoch len zo spomienok.
Meniny na web
Tekovsko - Požitavská železnica © 2013
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one